Годините опит в измерването на ангажираността на служителите ни позволиха да отсеем най-значимите фактори. Големите пет са:

  • Лидерство
  • Признание
  • Даване на възможност за развитие
  • Управление на знанието
  • Комуникация

 

 

Лидерство

Лидерите са героите в една компания! Това са успяващите хора в компанията, тези, които вдъхновяват останалите членове да полагат усилия да им подражават и да успяват. Те имат желание и настойчивост за преследване на цели и постигане на резултати. В трудни моменти за организацията служат за модел за подражание, а останалите се допитват до тях. Лидерството и неговото развитие е от ключово значение за цялостната организационна атмосфера. Насочете усилията си в изграждане на корпоративни ценности и отгледайте лидери, които да правят правилните неща. Достатъчно мениджъри правят нещата по правилния начин, но са рядкост талантите, които притежават усета, решителността и активността да изберат правилния път. В дългосрочен план служителите биха следвали хора, които се грижат за тяхното развитие, демонстрират уважение към постиженията им и ги подкрепят в усъвършенстването им. Усилията в откриване и развитие на лидерските умения са инвестиция в развитието на бизнеса, но не само. Тези усилия дават отзвук и в развитието на обществото и на предприемаческата култура в България.

Признание

Погрешно е да се счита, че признанието се изразява във възнаграждения, бонуси и допълнителни придобивки. Всеки трудещ се човек очаква компенсация за труда си с пари, това е ясно. Доброто възнаграждение е важно, обаче то работи само при добре изградена, прозрачна и носеща чувство за справедливост система за възнаграждение и оценка на представянето. Необходимо е признанието да се види като директно свързано с въздействие върху бизнес резултатите и HR процесите: то прави видими най-добрите усилия; представя и утвърждава желания стандарт на изпълнение на работата; подкрепя процесите на разпознаване и управление на таланти. Само по себе си възнаграждението не е достатъчно за постигане на желаното ниво на ангажираност на служителите. Чувството за признание, подкрепа и поощрение за добре свършената работа не трябва да се омаловажава. Към външните мотиватори (възнаграждение и бонус) следва да се прибави и демонстрирана благодарност, уважение и признание. Хората имат нужда да се чувстват ценени и това да бъде направено по подобаващ начин.

Даване на възможност 

Получаването на възможност да изявят и развият себе си е високо ценена от служителите и не се изразява единствено с начертаване на кариерен път. Служителите очакват подкрепа при извървяването на този път и действителна заинтересованост спрямо техните несполуки и постижения. Живеем във време, в което служителите все по-често съзнателно желаят да бъдат по-добри и по-значими за своята компания. Това е сигурен знак за мениджърите, че трудещият се човек е готов да се развива и да постига все по-добри резултати. Тук е ролята на управлението да организира, насочва и помага на това развитие, защото именно стремежът към високи резултати от страна на служителите е ключов при постигане на бизнес целите. Служителите търсят развитие на личностните си компетенции и умения, както и израстване в компанията на всички нива (хоризонтално или вертикално). Насърчаването на инициативността и делегирането на отговорности са добра възможност за тях, както и израз на доверие.

Управление на знанието

Компаниите трябва съзнателно да изградят процеси и практики за натрупване, споделяне и запазване на корпоративното знание сред служителите си. Това е неотменимо условие, за да преведат знанието към действие, което от своя страна да допринесе за резултатността. Лесно достъпните данни и информация в интернет притъпяват любопитството на човек. Тъкмо затова е важно да бъдат поощрявани и възнаграждавани служителите с естествена жажда за знание и развитие на компетенциите. Професионализмът на специалистите е ключово конкурентно предимство във всеки бизнес.

Комуникация

Успешните компании полагат особени усилия за улесняване и подобряване на комуникацията. На работното място служителите имат естествени потребности свързани с желанието за общуване и подобряване на отношенията с клиенти, ръководители и колеги. Откритата, честна и навременна комуникация на всички нива е ключова за задоволяване на тези потребности. Яснотата в отношенията, взимането на решения и поставянето на задачи е ключова за ангажираността и резултатите на служителите. Компаниите трябва да обърнат внимание на навременното разрешаване на конфликти и да вложат ресурси в знанието за даване на ефективна обратна връзка на всяко ниво в организацията. Това е значимо за поддържането на продуктивна работна атмосфера и постигането на целите. Важно е компаниите да изградят добра инфраструктура на комуникация, за да се гарантира разбирането на стремежите и целите, към които е насочена организацията на всички нива. Това от своя страна гради доверието на служителите към компанията и повишава тяхната резултатност.

 

Всяка компания е индивидуална,съответно нуждите и желанията на служителите й са уникални. Нашият призив е да проявите любопитство към потребностите на своите служители и да потърсите най-важните за тях фактори.

 

Извадка от статия, публикувана за пръв път в печатно издание „Топ ИКТ Работодател 2017“.