Как измерваме – технология на проучването?

Проучването протича чрез попълване на въпросници по електронен път или на хартиен носител.

Въпросникът за служителите съдържа данни от демографски характер и около 90 твърдения, които проучват ангажираността в различни области.

Например: „В компанията ми комуникацията се насърчава” или “Бих препоръчал/а компанията ни като чудесно място за работа”.

Твърденията се потвърждават или отхвърлят чрез 5 степенна скала от “Напълно съгласен” до “Напълно несъгласен”. Попълването на въпросниците не изисква специална подготовка и отнема около 30 минути.

За гарантиране на анонимността и защита на личното мнение, при попълване на въпросника онлайн, за всеки служител автоматично се създава парола и потребителско име. Дигитализацията на данните от хартиен носител се извършва от независима компания за обработка.

Данните за икономическия сектор на дейност на компанията, както и за географската локализация се попълват служебно при регистрация на компанията.

При обратната връзка, съдържаща доклад – анализ, въпросници попълват и специалистите по човешки ресурси и топ мениджърите на компанията с въпроси за стратегиите, политиките и практиките по управление на персонала и връзката им с бизнес-резултатите на компанията. В този случай се извършва и валидация на резултатите, чрез представяне на допълнителна информация.

Резултатите от проучването се използват единствено и само за обобщена, статистическа информация за ангажираността на служителите.

Анонимността на участниците в проучването е гарантирана.